ACRAND AB

stödjer företag i arbetet med kvalitetssäkring och säker arbetsmiljö.
"Ett sätt att uppnå långsiktig lönsamhet är att på ett systematiskt sätt uppfylla kundernas krav och förväntningar samt ha en kreativ och säker arbetsmiljö för sina medarbetare"

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring innebär arbetssätt och metoder för att uppnå kundernas förväntningar och behov. För att lyckas med detta krävs en tydlig organisation, ett systematiskt arbetssätt och regelbunden mätning samt uppföljning. Ett sätt är att följa en systematisk struktur som ISO 9001 eller BF9K (av Stockholms Byggmästareförening anpassad standard för bygg- och anläggningsbranschen).

Arbetsmiljöarbete

Alla arbetsgivare ska bedriva ett Systematiskt arbetsmiljöarbete och följa lagar och krav inom arbetsmiljöområdet.

Detta för att förebygga ohälsa och olyckor som kan drabba arbetstagarna.

Flera arbetsmiljöansvar råder; arbetsgivaransvar, samordningsansvar och byggherreansvar. Inom byggherreansvaret finns funktionen byggarbetsmiljösamordnare.

Pågående uppdrag

  • Arbetsmiljörådgivare Sveriges Byggindustrier Öst

  • Handledarstöd till BF9K-certifierade Bygg- och anläggningsföretag

  • Verksamhetsutvecklingsstöd och/eller arbetsmiljöstöd till företagsledningar 

Utbildningar:
  • BAS P & U
  • Uppdatering BAS P & U
  • Arbetsgivaransvar arbetsmiljö
  • BAM (Bättre arbetsmiljö)